Historiska data om Harnäs bruk och Flerängs herrgård

Ett karolinskt träslott

flerang

1659
erhöll bergmästaren Claes Depken (sedermera adlad Ankarström) privilegier på en masugn vid Harnäs.

1662
fick Depken tillstånd att vid Harnäs uppföra en stångjärnshammare för att förse Älvkarleö bruk med tackjärn. Driften för dessa bruköverlämnades snart till David Leijel, en av fyra bröder som 1638 inflyttat från Skottland vilka startade en handelsrörelse i Stockholm.

stamplar
Söderfors och Harnäs, för tackjärn        Harnäs för tackjärn

1692
gifte sig David Leijel med Margareta Lundia.

1695
byggdes Fleränge gård (en av många olika skrivningar). Där föddes de flesta av deras tio barn.

{rapidgallery thumbwidth:500;}bilder/locations/5{/rapidgallery}

{rapidgallery thumbwidth:80;}bilder/locations/2{/rapidgallery}

Flerang ritning

Flerang planritning

1717
naturaliserades ätten.

1719
introducerades ätten Leijel på riddarhuset, samma ätt som den urgamla skottska ätten Lyel.

1719
brandskattades bruket av ryssarna, som dock ej hittade fram till herrgården, eftersom ägaren hade kamouflerat vägen till fleräng som låg "en halv fjärdings väg från Harnäs" eller som det hette på den tidens språk "han hade låtit igenstänga, förhugga och förvilla vägen så att de ej hittat dit".

1727
avled David Leijel och änkan bodde kvar på Fleräng.

1737
avled änkan, som ärvdes av barnen av vilka de flesta bodde kvar till sin död.

1766
gjordes första stora förändringen i husts interiör. Den stora salen avdelades med en mellanvägg.

1772
såldes Harnäs bruk till grosshandlare Thomas Tottie, Stockholm, medan herrgården kvarstod som släktgård för familjen Leijel.

1812
såldes bruket på exekutiv auktion efter Thomas Tottie av Johan Reinhold Steenman (hans hustru född Tottie) och fru Caroline Dahlsson (född Tottie) till överstelöjtnant friherre Carl af Nordin. Köpet transporterades omedelbart över på ryttmästaren greve Gustaf af Ugglas.

1813
såldes herrgården av Carl Johan Leijel till friherre Gustaf af Ugglas med förbehållet att han själv och efter honom hans systeson generalen Carl Hård så länge de levde skulle få disponera gården.

1817
avled Carl Johan Leijel.

1840
avled generalen Hård, en uppländsk krigare, som efter flera krigståg slagit sig till ro på Fleräng, där han samlade tavlor och böcker som han testamenterade till Uppsala universitet. 1882 köptes Harnäs bruk av Söderfors Bruks AB dels för att få exporttackjärn dels för att få råvara till smidet i Älvkarleby, som också hörde till Söderfors. Sålunda återuppstod Claes Depkens ursprungliga tanke med Harnäs bruk att förse Älvkarleö med tackjärn.

1883
hyrdes herrgården ut på tio år till ingenjör Svedberg på Harnäs bruk.

1884
föddes den blivande nobelpristagaren i kemi The (Theodor) Swedberg på Fleräng.

1887
transporterades hyresavtalet över på Thv Olrog, ett handelsbolag med säte i Stockholm men med anläggningar i Skutskär och Gävle.

1897
fönyades hyresavtalet på 50 år med Thv Olrog, som under skeppningssäsongerna flyttade sitt stockholmskontor till Skutskär, medan han själv med familj bodde på Fleräng.

1908
köptes Harnäs av Korsnäs Sågverks AB.

1911
upphörde driften vid bruket och bara ett par år senare revs masugnen, men den idylliska bruksgatan finns bevarad.

1937
hävdes det femtioåriga arrendet tio år före utgången av avtalet dels för att Korsnäs Sågverks AB ville disponera herrgården åt sin verkställande direktör Wilhelm Ekman som sommarbostad, dels upplåta gården som semesteranläggning för skogsförvaltningarna. Thv Olrog kompenserades bl.a. genom avträde av mark.

1951
rustades herrgården efter ritningar av arkitekterna Nils C:sin och Ernst Hawerman.

1963
köptes herrgården av Gertrud och Hartwig Hermansson, som kontinuerligt vårdat och rustat den.

1987
tilldelades de nuvarande ägarna Gävle kommuns första byggnadsvårdspris.

 

Källa: Dokument från Håkan Eriksson