Utdrag ur Svenska adelns ättar-taflor av Gabriel Anrep


Adel. ätten Leijel, N:o 1531, †:

Den Svenska Leijelska slägten härstammar ifrån Skottland, der den skrifvit sig Lyel eller Lyell, och bör noga skiljas ifrån en urgammal ätt Lyle eller Le Isle derstädes, som förde ett helt annat vapen och var namnkunnig redan 1164, genom William Le Isle.


TAB. 1.
Adam Lyell; Amtman i köpingen Aberbrothock i Skottland.

Gift med Bessie Braun; dotter af Handelsmannen Jacob Braun derst.

Son:
Patrik Lyell; Amtman i Aberbrothock
Gift med Euphemia Symson; dotter af Jacob Symson i Aberbrothock och Janetta Rynd.

Söner:
Jacob Leijel, f. 1612; Handlande och Brukspatron; † 1678. Se Tab. 2.
David Leijel, f. 1621; Handlande och Brukspatron; † 1676. Se Tab. 3.
Henric Leijel, f. 1627; Handlande och Brukspatron; † 1710. Se Tab. 5.


TAB. 2.
Jacob Leijel (son af Patrik Lyell, Tab 1), f. 1612 10/9 i Aberbrothock i Skottland;
Inkom 1638, jemte tre sina bröder, till Sverige och blef Handelsman i Stockholm samt Brukspatron på Elfkarleby och Härnäs bruk; † 1678 11/7 i Stockholm.
Han fick 1655 ifrån Skottland bördesbref, som omtalar hans och hans bröders adeliga härkomst.

Gift 1:o 1644 1/1 med Margaretha Eden, f. 1627 18/4 i Upsala, † 1653 13/12 i Stockholm; dotter af Rådmannen Claus Eden, Nobil. Edenberg, N:o 617, till Kipplingeberg, Kättslinge och Brunby, med hans l:a fru, Gertrud Sulchen.

Gift 2:o 1655 11/3 med Barbara Martha Dress, f. 1632 7/12 vid Syttorp i Nora socken
och bergslag, † 1694 14/7 i Stockholm; dotter af Arrendatorn af Nora och Lindes bergslager André Dress ifrån Frankrika och Elisabeth Schaeij ifrån Holland.

Son: 2.
Adam Leijel, Natural. Leijel, f. 1658, † 1729. Se adel. ätten Leijel, N:o 1533.


TAB. 3.
David Leijel (son af Patrik Lyell, Tab. 1), f. 1621 4/8 i Aberbrothock i Skottland;
Inkom 1638, jemte sina bröder, till Sverige och blef Handelsman i Stockholm samt Brukspatron på Elfkarleby och Harnäs bruk; † 1676 26/3 i Stockholm och ligger, jemte sin hustru, begrafven i familjegrafven i Elfkarleby.

Gift 1655 18/8 i Gefle med Catharina Honnon, f. derst 1635 20/6, † 1670 18/8 i Stockholm; dotter af Handelsmannen i Gefle Hans Honnon, af Skottsk härkomst, och Anna Grubb, af Tysk börd.

Söner:
David Leijel, Natural Leijel, f. 1660, † 1727. Se adel. ätten Leijel, N:o 1532, Tab. 1.
Johan Leijel, f. 1664; Borgmästare; † 1744. Se Tab. 4.


TAB. 4.
Johan Leijel (son af David Leijel. Tab. 3), f. 1664 1/1, i Stockholm; Rådman derst. 1706; Borgmästare och Preses i Handels-kollegium 1731; † 1744 24/11, i Stockholm, och begrofs i Clara kyrka.

Gift 1:o 1696 med Catharina Ehrencrona, † 1711; dotter af Bergmästaren Eric Hammarin, Nobil Ehrencrona, N:o 879, och Catharina Futtie:

Gift 2:o 1711 med Margaretha Hising, f. 1688, † 1772 18/9; dotter af Justitise-Borgmästaren i Köping Carl Hising och Barbro Robertsdotter Petré samt faster till Vice Presidenten Carl Hising, Nobil. och Adopt, Hisinger, N.o 2002.

Son: 2.
Carl Leijel, Natural. och Adopt. Leijel, f. 1718, † 1789. Se Tab. 7.


TAB. 5.
Henrik Leijel (son af Patrik Lyell, Tab. 1), f. 1627 i Aberbrothock i Skottland; Inkom 1638, jemte sina bröder, till Sverige och blef Handelsman i Stockholm samt Brukspatron på Elfkarleby och Härnäs bruk; † 1710.

Gift 1663 28/12 med Juditha Rokes, † 1705; dotter af Handelsmannen Baltzar Rokes i Lübeck.

Son:
Adam Leijel. Natural. Leijel, f. 1669 8/12 i Stockholm;  Auskultant i Bergs-kollegium; Bergmästare i Öster och Vester Bergslagen 1700; Assessor i förutn. kollegium 1713; Adlad 1717 23/4 (introd. 1719 under N:o 1531); Bergs-Råd 1730; Landshöfdings afsked 1744; † s. å. 30/10 i Stockholm.

Gift 1713 12/6 på Biby med Hedvig Lucia Lohe, f. 1684 17/10 † 1770; dotter af Brukspatronen och Direktören Johan Lohe, Nobil. Lohe, N:o 1389, och Anna Blume.

Barn:
Anna, f 1714 12/9, † 1753 15/2 i Stockholm. Gift 1741 30/8 med Landshöfdingen Lars Jacob Adlerstedt, N:o 1223, f. 1699, † 1756. Hedvig, f. 1715 6/10. † 1716 9/1.
Henric, f. 1717; Esquire. Se Tab. 6.
Hedvig, f. 1719 1/1. † 1763 5/12 på Hellefors bruk i Södermanland. Gift 1745 med Kammar-Rådet Johan Wulfenstjerna, N:o 1007, † 1758.


 TAB. 6.
Henric (son af Adam Leijel, Natural. Leijel, Tab. 5), Esquire till Bourn i Cambridgeshire i England; f. 1717 4/7 i Stockholm; Auskultaut i Bergs-kollegium.
Han ärfde efter modern ansenliga landt- och bruksegendomar, dem han försålde och flyttade till England, då han måste betala tionde penningen af all sin Svenska förmögenhet; förklarades i England för universal-arfvinge till sina båda rika farbröder
Henric och Baltzar, hvilka voro Direktörer vid Engelska Ostindiska kompaniet och dogo barnlösa, samt blef naturaliserad i England, der han dog utan söner och slöt således på svärdssidan denna gren af adel. ätten Leijel, N:o 1531.

Gift i England med Catharina Allestrec.

Dotter:
Catharina. Gift 1783 22/4 med John Richard West, Fjerde Earl af Delawarr, Viscount Cantalupe och Baron Delawarr i England, f. 1758 28/7, † 1795 28/7.


TAB. 7.
Carl Leijel, Natural. och Adopt. Leijel (son af Johan Leijel, Tab. 4), till Hvalstad i Gladhammars socken och Calmare län; f. 1718 5/10; Auskultant i Bergs-kollegium 1736; E. o. Kanslist derst 1739; E. o. Notarie 1740; Vice Proberare 1744; Ordinarie Proberare 1747; T. f. Bergmästare i Södermanland och Östergöthland 1752; Bergmästare fullmakt 1759; Bergmästare i Wermland 1764; Natural. Svensk Adelsman 1773 26/4 och Adopt. på adel. ätten Leijel, N:o 1531 (introd. 1776 under nämnde nummer); BergsRåds afsked 1787; † 1789 12/7 på Hvalstad.

Gift derst. 1753 3/7 med ULrica Ekenberg, f. 1722 5/12, † 1764 10/8; dotter af Ryttmästaren Lorentz Ekenberg, N:o 476, till Hvalstad, med Juliana Elisabeth Königsheim, N:o 1345.

Barn:
Margaretha Juliana, f. 1754 12/4, † ogift 1777 12/11.
Johan Carl, f. 1755 14/6 Auskultant i Bergskollegium 1773; † s. å. 16/5.
Ulrica Augusta, f. 1756 16/6, † 1764 14/6.
Helena Regina, f. 1757 20/6, † 1773 27/4.
Lorentz Wilhelm, f. 1759; Kanslist; † 1785. Se Tab. 8.
Ulric, f. 1761; Löjtnant; † 1795. Se Tab. 9.


TAB. 8.
Lorentz Wilhelm (son af Carl Leijel, Natural. och Adopt. Leijel, Tab. 7), f. 1759 23/5; Kanslist i Riksarchivet; † 1785 17/12.

Gift s. å. 28/1, med Gustafva Ulrica Wrangel af Sag och Waschel, i hennes l:a gifte, f. 1764 10/3. † 1808 13/1 i Sala; dotter af Öfverste-Löjtnanten Gustaf Ulric Wrangel af Sag och Waschel, N:o 1850, och Christina Barbara von Stauden, N:o 1869, samt omgift 1789 med sin 1:a mans kusins son, Assessoren Johan af Bjerkén, N:o 1995.

Dotter:
Ulrica Barbro, f. 1785 11/11, † 1813 18/11 i Stockholm. Gift med Sekreteraren Johan Gustaf Lemke.


TAB. 9.
Ulric (son af Carl Leijel, Natural. och Adopt. Leijel, Tab. 7), f. 1761 19/7; Fänrik vid Konungens reg:te; Löjtnant; † 1795 25/7 på Hvalstad, sedan han gjort testamente till sin fru.

Gift 1784 10/4 med Mariana Ehrenmarck, f. 1756. † 1798 14/1 på Hvalstad; dotter af Löjtnanten Josua Edvard Ehrenmarck, N:o 1261, och Susanna Drangel.

Barn:
Carl, f. 1784 6/6; Sergeant; † 1799 16/5 på Hvalstad och slöt såväl den adopterade ättegrenen på svärdssidan, som hela ätten.
Ulrica Elisabeth, f. 1786 13/2. Gift 1804 14/7 på Hvalstad med sedermera Kaptenen i Rysk tjenst Claes Eric Lewin. Susanna Helena, f. 1787 8/9, † 1826 4/1. Gift 1804 14/7 på Hvalstad med Kaptenen Axel Wolfgang Löwenadler.
Mariana Margaretha, f. 1788 30/10, † barn.
Johanna Regina, f. 1790 22/8. Gift med Landtbrukaren Rehnborg, skiljda åt.
Mariana, f. 1792 18/8. Gift med Komminister Engstrand i Gladhammar.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Adel. ätten Leijel, N:o 1532.

TAB. 1.
David Leijel, Natural. Leijel (son af David Leijel, se adel ätten Leijel, N:o 1531, Tab. 3), f. 1660 7/8 i Stockholm; Arrendator af Elfkarleby bruk 1678; Auskultant i Svea Hofrätt 1683 och i Bergs-kollegium 1688; Bergmästare i Roslagen och Westernorrland 1691; Assessor i förutn. Kollegium 1714; Adlad 1716 28/5 (introd. 1719 under N.o 1532); BergsRåds afsked 1722; † 1727 9/9 på Elfkarleby.

Gift 1692 17/1 med Margaretha Lundia, Mörling kallad, f 1667 1/5. † 1737 14/2; dotter af Hofrätts-Kommissarien Lars Svensson Lundius och Carin Wulf, som i sitt 2:a gifte hade Revisions-Sekreteraren Lars Månsson Mörling, Nobil. Mörling, N:o 1130, i hans 2:a gifte.

Barn:
David, f. 1693 15/5; Direktör vid Elfkarleby bruk, † ogift 1737 5/2 på Elfkarleöen.
Catharina, f. 1694 10/12, † 1695 18/3.
Anna Elisabeth, f. 1696 7/4 på Elfkarleby, † 1762 20/4. Gift 1721 21/1 med Notarien Eric Odelstjerna, N:o 1362, f. 1696, † 1730.
Lars, f. 1698; Major; † 1763. Se Tab. 2.
Pehr, f. 1700; Inspektor på Avesta; † 1765. Se Tab. 6.
Jacob, f. 1703 27/3; E. o. Kammarskrifvare i Kammar-kollegium; Auskultant i Kammar-revisionen; † ogift 1730 27/4.
Catharina Helena, f 1704 24/12, † ogift.
Johan, f. 1706 9/6; Lefde ogift och utan tjenst på Fläränge i Elfkarleby socken.
Carl, f. 1707 11/11; Volontär vid Amiralitetet och gjorde åtskilliga sjöresor; Omkom ogift 1735 om våren på en resa ifrån Westindien.
Eva, f 1709 29/11, † 1710 19/1.


TAB. 2.
Lars (son af David Leijel, Natural. Leijel, Tab. 1), f. 1698 f 29/8 på Fläränge; Volontär vid Uplands Stånds-dragoner 1717; Fourir der st. s. å.; Fänrik vid Uplands infant. 1718; Löjtnant derst. 1734; Kapten 1743; Riddare af Svärds-Orden 1751; Major 1758; † 1763 13/9.
Han bevistade, bland annat, fälttåget i Norige 1718, och derunder belägringen af Fredricshall.

Gift 1735 1/1, med Margaretha Wendelin, f. 1712 6/8 i Norrbäck i Dalarne; dotter af Handlanden och Brukspatronen Wendelin i Fahlun.

Barn:
Carl Johan, f. 1735 7/11; Vice Notarie i Bergskollegium; † barnlös 1817 14/11. Han bevistade for sin ätt riksdagen i Gefle 1792. Gift 1768 med Inga Christina Tegman.
Wilhelm Lars, f. 1737 11/10, † 1740 8/3.
Margaretha Christina, f. 1738 27/12, † 1740 8/3.
Pehr Gustaf, f. 1740; Kapten; † 1809. Se Tab. 3.
Lars Fredric, f. 1743; Löjtnant och Musik-Direktör; † 1808. Se Tab. 4.
Eva Ulrica, f. 1745 26/6, † 1824 28/3 i Upsala. Gift 1765 17/8 med Kaptenen Alexander Magnus Hård af Segerstad, N:o 17, f. 1729, † 1786.


TAB. 3.
Pehr Gustaf (son af Lars, Tab. 2), f. 1740 15/9; Volontär vid Uplands reg:te 1754; Fänrik derst. 1759; Löjtnant 1771; Kapten; † 1809 8/10 på Hanöberg i Enåkers socken och Westmanland. 

Gift 1776 23/6 med Sophia Gustafva Tigerhjelm, f 1759, † 1827 7/5; dotter af Hofjägmästaren Seved Gustaf Tigerhjelm, N:o 817, och hans 1:a fru, Elisabeth Charlotta Anckarström, N:o 897.

Döttrar:
Margaretha Sophia, f. 1778 24/9 i Hagby, † 1830 21/6 i Enåkers by. Gift 1807 13/1, med Prosten och Kyrkoherden i W. Löfsta af Westerås stift, M:r Georg Fredric Fant, † 1823 5/10.
Ulrica, f. 1779, † 1789 23/6.
Johanna Gustafva, f. 1784 23/6, † 1852 4/3 på Hanöberg, ogift.
Lovisa Carolina, f. 1790 11/3 † 1846 27/1 ogift.


TAB. 4.
Lars Fredric (son af Lars, Tab. 2), f. 1743 20/10; Inskrifven i krigstjenst 1755; Fourir vid Uplands reg:te 1760; Kongl. Lifdrabant 1765; Löjtnant i Arméen 1769; Afsked; Musik-Direktör vid Upsala Akademi; † 1808 9/5 i Upsala.

Gift 1780 14/8 med Helena Dorothea Bratt, f. 1763 30/4, † 1832 12/10; dotter af Assessoren och Brukspatronen Henric Jonsson Bratt och Lena Cajsa Chenon.

Barn:
Lars Henric, f. 1781; Fänrik; † 1844. Se Tab.5. (Not: Benämnd Carl Henric i Anreps originaldokument)
Carolina Lovisa, f. 1784 30/1, † ung.
Henrietta, f. 1786 15/6, † 1787 15/7.


TAB. 5.
Lars Henric (son af Lars Fredric, Tab. 4), f. 1781 19/9; Fänrik vid Dal-reg:tet; Afsked 1809; † 1844 16/3 i Stockholm. (Not: Benämnd Carl Henric i Anreps originaldokument)

Gift 1:o 1813 med Abrahamina Fredrica Löwenhjelm, skiljda åt, f. 1792 2/10, † 1837 30/10 på Bynsberg i Wermland; dotter af Majoren Fredric Löwenhjelm, N:o 1791, och Maria Hedvig Hulphers:

Gift 2:o 1830 i Sollentuna med Fredrica Lovisa Blomgren.

Barn:
1. Fredric, t 1813 12/10; Apothekare i Alingsås.

2. Henrica Lovisa, f. 1830.
2. Henric Abraham, f. 1831 3/12, †.
2. Laura Abrahamina, f. 1833 15/2 i Sollentuna.
2. Fredrica Georgina, t. 1835 23/4 på Nytorp i Sollentuna. Gift, 1859 26/9 i Stockholm med Löjtnanten Casten Fredric Kligenstierna, N:o 780, f. 1829.
2. Carl Fredric. f. 1836 1/10.
2. Hildegard Augusta, f. 1838, †.


TAB. 6.
Pehr (son af David Leijel, Natural. Leijel, Tab. 1), f. 1700 6/6; Auskultant i Bergs-kollegium ; Geschworner vid Sala Silfvergrufva; Inspektor vid Afesta Kronobruk; † 1765 6/11.

Gift 1734 3/9 med Anna Catharina Barck f. 1710 21/6 i Fahlun; dotter af Bergmästaren i Wermland Peter Larsson Barck och Anna Catharina Brandtberg samt brorssons dotter till Riks-Rådet Samuel Larsson Barck, Nobil, Baron och Grefve Barck, N:o 81.

Barn:
Margaretha Catharina, f. 1735 5/8, † 1737 4/2.
Anna Elisabeth, f. 1737 18/1, † 1739 17/4.
David, f. 1738 29/1. † s. å. 21/6.
Pehr, f. 1739 8/3. † s. å. 19/12.
Eva Magdalena, f. 1740 16/10, † enka 1825 1/8. Gift med en Major Sjöborg.
Catharina Judith, f. 1741 24/11. Gift 1763 med Notarien i Bergs-kollegium Daniel Johan Cederdahl.
Ulrica Maria, f. 1742 1/12, † enka 1805 14/4 på Olofsfors bruk i Westmanland. Gift 1763 22/8 med Inspektoren Olof Hallström.
Anna Fredrica, f. 1744 4/2, † 1809 6/3 i Stockholm. Gift 1768 med Banko-Referendarien Lars Benzelstjerna, N:o 1628, B, i hans 2:a gifte, f. 1735, † 1808.
Elisabeth Johanna, f. 1745 23/3, † 1746 1/4.
Pehr, f. 1746 21/6; Auskultant i Bergs-kollegium 1764; † ogift.
Margaretha Elisabeth, f. 1747 16/7, † 1751 22/5.
Johan Adam, f. 1749 20/8; Student i Upsala; † derst. 1761 31/10.
Helena Hedvig, f. 1751 17/7, †1829 6/9. Gift 1776 3/6 med Fänriken Jacob Kinberg.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Adel Ätten Leijel, N:o 1533, †.

Adam Leijel, Natural. Leijel (son af Jacob Leijel, se adel. ätten Leijel, N.o 1531, Tab. 2), f. 1658 i Stockholm;
Brukspatron på Hammarby jernverk i Örebro län, Bröstorp och Norrby;
Adlad 1717 28/5 (introd. 1719 under N:o 1533); † ogift 1729 22/3 i Stockholm och slöt sjelf sin adel. ätt samt begrafven i Storkyrkan.
Han påfann hvarjehanda fina jernsmiden samt nyttiga sorter af jernplåtar; nedlade dessutom sina medel till, bland annat, Hellefors silfvererks upphjelpande, för hvilket han blef upphöjd i adeligt stånd; stiftade dessutom ett stipendium till Upsala akademi.

 


Källa:

Svenska adelns ättar-taflor av Gabriel Anrep sidorna: 618, 619, 620 och 621.
Länk